Zbornica Laboratorijske medicine Slovenije na podlagi 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami) in 2. člena Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine (Uradni list RS št.53 /25.9.2017/), izvaja redne in izredne strokovne  nadzore s svetovanjem pri izvajalcih laboratorijske medicine z namenom nadzora nad strokovnostjo izvajanja dejavnosti laboratorijske medicine.   

Postopek se začne z izdajo SKLEPA o začetku rednega oz. izrednega strokovnega nadzora

Strokovni nadzor opravlja dvočlanska nadzorna komisija, ki jo s sklepom imenuje predsednica Zbornice. Komisija lahko na področjih, za katera je odgovoren/-a nadzorovanec/-ka, izvede naslednja dejanja:
-  preverjanja ustreznosti uporabe strokovno preverjenih in standardiziranih metod dela in metodološko priporočenih postopkov, aparatur in reagentov ter najnovejših dosežkov znanosti,
-  preverjanja ustreznosti poklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj in organizacije dela,
-  preverjanja izvajanja kakovosti in varnosti na strokovnem področju ter timske obravnave pacienta,
-  preverjanja stalnega sledenja razvoja stroke,
-  preverjanja in upoštevanja doktrin ter smernic na področju dela,
-  preverjanja opravljanja strokovne dejavnosti v skladu s strokovnimi in etičnimi kodeksi,
-  svetovanja na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.

Nabor vprašanj, ki jih uporabljajo nadzorne komisije

 

Strokovni nadzor se izvede najkasneje do datuma, ki je naveden v Sklepu. Komisija po opravljenih nadzornih dejanjih v roku 10 dni na podlagi zapisa sestavi ugotovitveni zapisnik s predlogi ukrepov in rokih za odpravo pomanjkljivosti (če so te ugotovljene), ki se posreduje Zbornici in Ministrstvu za zdravje.

Po opravljenem nadzoru Zbornica izda ODLOČBO o zaključku strokovnega nadzora s svetovanjem.

 

ZLMS v skladu z javnimi pooblastili MZ v letu 2017 načrtuje izvedbo 25 strokovnih nadzorov pri izvajalcih laboratorijske medicine.

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si