VPIS V REGISTER

Strokovnjaki v laboratorijski medicini z vsaj univerzitetno izobrazbo ter vsaj 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe, za katere velja po Zakonu o zdravstveni dejavnosti obveza vpisa v register, morajo izpolniti obrazec Vloga za vpis v register in ga poslati na naslov Zbornice. Prosimo, da kandidati vlogi priložijo fotokopijo strokovnega izpita. Upravna taksa za vsako vlogo znaša 4,55 EUR.  Plačilo se izvede na ZLMS podračun
št.: 01100-1000315637 s sklicem na št. 11 90034-7111002. Prosimo, da kandidati vlogi priložijo potrdilo o plačilu.

Obrazec Vloga za vpis v register (pdf)

Naročilnica za izpis podatkov iz registra (pdf)

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si