SPECIALIZACIJA IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE

Po Pravilniku o specializaciji iz medicinske biokemije se lahko specializacijo odobri zdravstvenemu delavcu ali zdravstvenemu sodelavcu, ki ima zaključen univerzitetni študij farmacije, biokemije, kemije ali medicine. Če ima kandidat zaključen univerzitetni študij druge ustrezne smeri, mora k vlogi priložiti program opravljenega univerzitetnega študija.

Priporočila mentorjem

Postopek za odobritev specializacije

Postopek za odobritev specializacije se prične z vlogo delodajalca, kjer je kandidat zaposlen. Vlogo z utemeljitvijo potrebe po specializaciji pošljite na naslov Zbornice (Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Komisija za specializacije, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana). Plačilo upravne takse v znesku 4,55 EUR nakažite na podračun ZLMS, ki ima številko 01100-1000315637. Pri plačilu navedite sklic 11 90034-7111002.

Oddaja vloge za odobritev specializacije iz medicinske biokemije

K vlogi za odobritev specializacije obvezno priložite:

1. Potrdilo o plačani upravni taksi.
2. Pisno vlogo z enostavnim besedilom, v katerem je navedeno ime kandidata in naziv, delovna organizacija in specializacija za katero prosi.
3. Program dodiplomskega študija.
4. Program podiplomskega študija, če ga je kandidat že opravil ali ga opravlja.
5. Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
6. Predlog za glavnega mentorja.
7. K vlogi se priloži tudi predlog programa sprecializacije, v skladu s prilogo 1 Pravilnika o specializaciji iz medicinske biokemije. Predlog programa naj vsebuje:

  - Teoretične vsebine,
  - Splošna in specialna področja klinično biokemijske diagnostike (minimalno 14 mesecev),
  - Splošna in specialna področja hematološke laboratorijske diagnostike (minimalno 6 mesecev),
  - Splošna in specialna področja imunološke diagnostike (minimalno 2 meseca),
  - Splošna področja mikrobiologije in parazitologije (minimalno 2 meseca)

Skupaj 48 mesecev, vključno z vsebinami, delom, ki ga bo specializant opravil v matičnem laboratoriju in izpitom.

Obravnava vloge za odobritev specializacije iz medicinske biokemije na Zbornici

Po prejemu vloge za odobritev specializacije in medicinske biokemije,  se ta pregleda in v primeru:

1. če je vloga popolna, Zbornica izda odločbo o odobritvi specializacije, določi datum začetka specializacije in glavnega mentorja. V odločbi o odobritvi specializacije Zbornica potrdi program specializacije, ki je priloga odločbi in iz katerega izhajajo obveznosti specializanta, trajanje in vsebina specializacije.

2. če vloga ni popolna, pozove vlagatelja k dopolnitvi vloge. V primeru, da Komisija za specializacije pri Zbornici potrebuje mnenje drugega pristojnega organa, lahko pridobi njihovo mnenje. Pri odločanju o odobritvi specializacije, komisija za specializacijo obravnava pripombe vlagatelja in mnenje drugega pristojnega organa.

Na koncu Zbornica izda odločbo o odobritvi ali neodobritvi specializacije.

Specializacija poteka v skladu s programom o specializaciji. Potek specializacije se vpisuje v “List specializanta”, katerega specializant dobi ob odobreni specializaciji (v skladu s prilogo 1 Pravilnika o specializaciji iz medicinske biokemije).

Obravnava vloge za opravljanje specialističnega izpita iz medicinske biokemij

Specializant, ki je končal predpisan 48-mesečni program specializacije, lahko odda vlogo za opravljanje specialističnega izpita največ tri mesece pred zaključkom predpisanega 48-mesečnega programa specializacije. Vlogo za opravljanje izpita specializant ali njegov delodajalec pošlje na Zbornico; priložiti je potrebno ustrezno izpolnjen “List specializacije” in mnenje glavnega mentorja o pripravljenosti specializanta za izpit.

 

Zbornica s sklepom odobri specializantu opravljanje izpita, ko ugotovi, da je specializant pravilno in v celoti opravil predpisani program specializacije in druge dogovorjene obveznosti ter mu določi čas in kraj izpita ter izpitno komisijo. Sklep mora biti specializantu vročen najpozneje trideset dni pred predvidenim datumom izpita. Sklep se pošlje specializantu, glavnemu mentorju, članom izpitne komisije in delodajalcu specializanta.

 

 

e

.

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si