Katalog informacij javnega značaja

Zbornica na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 in št. 119/2007) objavlja Katalog informacij javnega značaja, ki je dostopen na zborničnih spletnih straneh.

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja je predsednica Zbornice

 

Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa:
Skrajšan naziv:
Naslov:

Telefon:
Telefaks:
E-mail:
Predsednica ZLMS:

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
ZLMS
Dunajska 22
1511 Ljubljana
08 205 8092
08 205 8093
info@zlms.si
mag. Barbara Možina

Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na naslovu:

1. 3. 2008
25. 2. 2015
http://www.zlms.si/

Druge oblike kataloga:

/

Podatki o Zbornici in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

 

Podatki o organizaciji Zbornice

Najvišji organ je skupščina zbornice, ki izvoli predsednika zbornice, izvršni odbor, nadzorni odbor in druge organe. Delo med dvema zasedanjema skupščine vodi predsednik zbornice skupaj z izvršnim odborom, ki je sestavljen tako, da so člani iz vsaj petih različnih zdravstvenih regij. Zastopanost različnih področij laboratorijske medicine je zagotovljena z Odborom za strokovna vprašanja, ki s svojo sestavo in načinom dela omogoča uveljavitev posameznega strokovnega področja ne glede na številčnost. Sestava te komisije je odprta glede na razvoj področij laboratorijske medicine.

 

Organi Zbornice so:

 • Predsednik
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Odbor za strokovna vprašanja
 • Častno razsodišče
 • Komisija za finančno in materialno poslovanje
 • Komisija za vodenje registrov
 • Komisija za strokovne nadzore
 • Komisija za licence in izobraževanje
 • Komisija za specializacije

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja Zbornice

 

Interni dokumenti Zbornice

 

Državni predpisi

 

Predpisi EU

 

Seznam predlogov predpisov

/

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi ZLMS

 

Seznam javnih evidenc s katerimi Zbornica upravlja

/

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Seznam pooblaščenih izvajalcev specializacije iz medicinske biokemije (pdf),
 • Seznam mentorjev za specializacijo iz medicinske biokemije (pdf).

 

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Dostop do posameznih sklopov informacij je možen preko spleta, za dostop je potreben spletni brskalnik.

 

Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so objavljene na spletni strani Zbornice, stroškovniki, ceniki in drugi pogoji za ponovno uporabo niso potrebni.

Seznam najpogosteje iskanih informacij javnega značaja

Seznam treh najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije o postopku in pogojih za vpis v register,
 • informacije o postopku in pogojih za pridobitev licence,
 • informacije o postopku strokovnega nadzora s svetovanjem.

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si