Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Register izvajalcev laboratorijske medicine

Strokovnjaki v laboratorijski medicini s vsaj univerzitetno izobrazbo ter vsaj 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe, za katere velja po Zakonu o zdravstveni dejavnosti obveza vpisa v register, morajo izpolniti obrazec Vloga za vpis v register in ga poslati na naslov ZLMS.

Prosimo, da kandidati vlogi priložijo fotokopijo strokovnega izpita. Upravna taksa za vsako vlogo znaša 4,55 EUR. Plačilo se izvede na ZLMS podračun št.: 01100-1000315637 s sklicem na št. 11 90034-7111002. Prosimo, da kandidati vlogi priložijo potrdilo o plačilu.

Pravilnik o registru izvajalcev laboratorijske medicine

Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru izvajalcev laboratorijske medicine