Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Mentorji

Ves čas specializacije ima specializant glavnega mentorja, na posameznih specializantskih delovnih mestih v postopku pridobivanja praktičnih kompetenc pa neposredne mentorje. Seznam glavnih in neposrednih mentorjev določi zbornica za dobo petih let.

Glavni mentor je praviloma specialisti medicinske biokemije z učiteljskim nazivom. Lahko je tudi specialist medicinske biokemije z najmanj pet let praktičnih izkušenj na svojem področju po opravljenem specialističnem izpitu. 

Seznam glavnih mentorjev

Neposredni mentor je praviloma specialist medicinske biokemije z vsaj tremi leti praktičnih izkušenj na svojem področju po opravljenem specialističnem izpitu. Za ozko opredeljene dejavnosti je lahko tudi strokovnjak svojega področja brez opravljenega specialističnega izpita.

Seznam neposrednih mentorjev

Priporočila mentorjem podajajo splošne usmeritve za delo mentorjev, podrobneje pa so naloge mentorjev opredeljene v Pravilniku o specializaciji iz medicinske biokemije (delo mentorja, naloge mentorja, razrešitev mentorja).