Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Vloga za odobritev specializacije iz medicinske biokemije

Postopek za odobritev specializacije se prične z vlogo delodajalca, kjer je kandidat zaposlen. Vlogo pošljite na naslov: Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Komisija za specializacije, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana. Plačilo upravne takse v znesku 4,55 EUR  nakažite na podračun ZLMS, ki ima številko 01100-1000315637. Pri plačilu navedite sklic 11 90034-7111002.

Vloga mora vsebovati:

 • prošnjo delodajalca za odobritev specializacije: ime kandidata, naziv laboratorija in kratka utemeljitev potrebe po specializaciji;
 • program študija 1. in 2. stopnje: diplomska listina in priloga k diplomi (oz. fotokopija indeksa);
 • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja zdravstvene dejavnosti;
 • izjavo o vpisu v register izvajalcev laboratorijske dejavnosti;
 • izjavo/dokazilo o vsaj enoletnih delovnih izkušnjah (po opravljenem strokovnem izpitu) v medicinskem laboratoriju z dovoljenjem za delo;
 • potrdilo o plačani upravni taksi;
 • predlog glavnega mentorja (več v poglavju Mentorji);in
 • predlog individualiziranega programa specializacije (več v poglavju Program specializacije).

 

Obravnava vloge za odobritev specializacije iz medicinske biokemije na zbornici

Po prejemu vloge za odobritev specializacije iz medicinske biokemije, se ta pregleda in v primeru:

 • nepopolne vloge zbornica pozove vlagatelja k dopolnitvi vloge; ali
 • popolne vloge, zbornica izda odločbo o odobritvi specializacije, s katero določi
  • datum začetka specializacije
  • rok za zaključek specializacije
  • glavnega mentorja
  • individualiziran program specializacije.