Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Vloga za pristop k specialističnemu izpitu in specialistični izpit

Vlogo za pristop k opravljanju izpita delodajalec specializanta pošlje na zbornico:

  • po zaključenem individualiziranem programu usposabljanja specializanta in
  • najpozneje tri mesece pred rokom za zaključek specializacije.


K vlogi je potrebno priložiti ustrezno izpolnjen »List specializanta«, vključno z izjavo glavnega mentorja o pripravljenosti specializanta za izpit. Lahko se navede tudi želeni termin opravljanja izpita.

Zbornica s sklepom odobri specializantu opravljanje izpita, ko ugotovi, da je pravilno in v celoti opravil predpisani program specializacije in druge dogovorjene obveznosti ter mu določi čas in kraj izpita ter izpitno komisijo. Sklep mora biti specializantu vročen najpozneje trideset dni pred predvidenim datumom izpita.

Glavni mentor je praviloma na izpitu prisoten.