Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Strokovni nadzor s svetovanjem pri izvajalcu laboratorijske medicine

Zbornica Laboratorijske medicine Slovenije na podlagi 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami) in 2. člena Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 53/25.9.2017) izvaja redne in izredne strokovne nadzore s svetovanjem pri izvajalcih laboratorijske medicine z namenom nadzora nad strokovnostjo izvajanja dejavnosti laboratorijske medicine.

Postopek se začne z izdajo SKLEPA o začetku rednega oz. izrednega strokovnega nadzora.
Strokovni nadzor opravlja dvočlanska nadzorna komisija, ki jo s sklepom imenuje predsednica zbornice. Komisija lahko na področjih, za katera je odgovoren/-a nadzorovanec/-ka, izvede naslednja dejanja:

  • preverja ustreznost uporabe strokovno preverjenih in standardiziranih metod dela in metodološko priporočenih postopkov, aparatur in reagentov ter najnovejših dosežkov znanosti,
  • preverja ustreznost poklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj in organizacije dela,
  • preverja izvajanje kakovosti in varnosti na strokovnem področju ter timske obravnave pacienta,
  • preverja stalno sledenea razvoja stroke,
  • preverja upoštevanje doktrin ter smernic na področju dela,
  • preverja opravljanje strokovne dejavnosti v skladu s strokovnimi in etičnimi kodeksi,
  • svetuje na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora. 

 

Strokovni nadzor se izvede najkasneje do datuma, ki je naveden v Sklepu. Komisija po opravljenih nadzornih dejanjih v roku 10 dni na podlagi zapisa sestavi ugotovitveni zapisnik s predlogi ukrepov in rokih za odpravo pomanjkljivosti (če so te ugotovljene), ki se posreduje Zbornici in Ministrstvu za zdravje.
Po opravljenem nadzoru Zbornica izda ODLOČBO o zaključku strokovnega nadzora s svetovanjem.