Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Kaj prinaša članstvo

Pravice članov - prednosti in ugodnosti članstva

Člani ZLMS imajo pravico voliti in biti imenovani oz. voljeni v organe Zbornice. S posredovanjem pobud, idej in vprašanj organom Zbornice lahko sodelujejo in soodločajo o zadevah, ki so pomembne za področje laboratorijske medicine ali delovanje Zbornice.

Člani ZLMS prejemajo obvestila Zbornice in lahko prosto dostopajo do vseh vsebin, ki so objavljene na njeni spletni strani. S pomočjo gesla, ki ga dodeli ZLMS, lahko dostopajo do internih dokumentov in sklepov organov Zbornice  ter vseh drugih informacij, ki jih Zbornica podaja.

Člani ZLMS so upravičeni do nižjih kotizacij za strokovna srečanja, ki jih prireja Zbornica, kadar je to mogoče.

Častni člani ZLMS prejemajo obvestila o delovanju Zbornice, nimajo pa obveznosti in pravic, ki jih imajo drugi člani Zbornice.

 

Dolžnosti članov

Člani ZLMS so dolžni spoštovati Statut ZLMS, sklepe organov Zbornice in njene druge pravne akte oz. dokumente. Njihovo delovanje naj bo v skladu z etičnimi načeli Kodeksa deontologije v laboratorijski medicini in v ugled Zbornice.

Člani ZLMS so dolžni redno plačevati članarino ter Zbornico obveščati o vseh spremembah podatkov, ki so potrebni za vodenje registra članstva.

Člani ZLMS so dolžni posredovati podatke o vseh protipravnih, neetičnih ali strokovno nepravilnih ravnanjih, ki jih opazijo oz. ugotovijo na svojem delovnem področju.