Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Katalog informacij javnega značaja

ZLMS na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja.

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, je predsednica ZLMS, doc. dr. Pika Meško Brguljan.

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Skrajšan naziv:
Naslov:

Telefon:
Telefaks:
E-mail:
Predsednica ZLMS:

 

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
ZLMS
Dunajska 22
1000 Ljubljana
00386 8 205 8092,  00386 40 752 243
00386 8 205 8093
info@zlms.si
doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem.

Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na naslovu:

 

1. 3. 2008
05. 6. 2017
http://www.zlms.si/

Druge oblike kataloga:

 

/

Podatki o zbornici in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga:

1. Podatki o organizaciji zbornice

Najvišji organ ZLMS je skupščina, ki izvoli predsednika ZLMS ter člane izvršnega in nadzornega odbora. Delo zbornice vodi predsednik ZLMS skupaj z izvršnim odborom v štiriletnem mandatnem obdobju. Člani izvršnega odbora ZLMS so izvoljeni iz vsaj petih različnih zdravstvenih regij. Zastopanost različnih področij laboratorijske medicine je zagotovljena z Odborom za strokovna vprašanja, ki s svojo sestavo in načinom dela omogoča uveljavitev posameznega strokovnega področja ne glede na številčnost. Sestava odbora je odprta glede na razvoj področij laboratorijske medicine.

Glede na javna pooblastila Ministrstva za zdravje in naravo dela zbornice deluje v okviru ZLMS pet stalnih komisij. Vodstvo ZLMS lahko za posebne naloge imenuje dodatne komisije. Člane komisij imenujeta predsednik in izvršni odbor ZLMS.

Predsednik

Izvršni odbor

Nadzorni odbor

Odbor za strokovna vprašanja

Častno razsodišče

Komisija za finančno in materialno poslovanje

Komisija za vodenje registrov

Komisija za strokovne nadzore

Komisija za stalno izobraževanje

Komisija za specializacije

  • Opis delovnega področja zbornice

Ministrstvo za zdravje je ZLMS podelilo javna pooblastila za vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine, za izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem pri izvajalcu laboratorijske medicine ter za načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.

ZLMS prav tako pripravlja strokovna stališča in pravilnike za področje laboratorijske medicine z namenom varnega, zanesljivega in učinkovitega dela v medicinskih laboratorijih. Skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov s poudarkom na obveznih vsebinah, ki jih predpisuje Ministrstvo za zdravje. Sodeluje z Ministrstvom za zdravje ter drugimi ustanovami pri pripravi in izvajanju smernic s področja zdravstvenega varstva.

2. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja zbornice

     Dokumenti ZLMS
     Državni predpisi
     Predpisi EU
  • Register predpisov Evropske unije
  • Evropska direktiva o medsebojnem priznavanju poklicev
     Seznam predlogov predpisov/Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

3.  Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi ZLMS

4. Seznam javnih evidenc s katerimi Zbornica upravlja    

          /

5. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

  • Seznam pooblaščenih izvajalcev specializacije iz medicinske biokemije
  • Seznam izpraševalcev za pripravnike s 1. in 2. bolonjsko stopnjo, ki opravljajo strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje

6. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Dostop do posameznih sklopov informacij je možen preko spletne strani, za dostop je potreben spletni brskalnik.

7. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so objavljene na spletni strani Zbornice, stroškovniki, ceniki in drugi pogoji za ponovno uporabo niso potrebni.

8. Seznam najpogosteje iskanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  • informacije o postopku in pogojih za vpis v register,
  • informacije o postopku strokovnega nadzora s svetovanjem.